Hammer & Profiel-walzmaschinen, Randelmaschinen & Boerdelmaschinen

S.05 Horizontale profilmaschinen, ringwalzmaschinen & Boerdelmaschinen & Randelmaschinen

S.06 Vertikale profielmaschinen, ringwalzmaschinen, Boerdelmachinen & Randelmaschinen

S.99 Erzatsteile für Hammer & Profiel-walzmaschinen, Randelmaschinen & Boerdelmaschinen