Niet de gewenste machine gevonden? Contacteer ons
APT International heeft 30.000 m² stock in België en 3.000 machines direct leverbaar.
Niet de gewenste machine gevonden? Contacteer ons

Contractvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Bij aankoop of bestelling aanvaardt de koper te contracteren volgens onderhavige bepalingen, waarvan slechts afgeweken kan worden mits uitdrukkeljk en schriftelijk akkoord van APT INTERNATIONAL, uiteraard hebben de op voorzijde specifieke overeengekomen bepalingen voorrang op de algemene voorwaarden.

2. MODALITEITEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. wanneer zich vertragingen voordoen in de leveringen dan kan de koper de koop kosteloos annuleren wanneer de vertragingen meer bedragen dan zestig dagen na de voorzien leveringsdatum, tenzij de koper de aanmelding van latere levering vanwege APT INTERNATIONAL, zonder protest aanvaardt waardoor hij geacht wordt ermee in te stemmen.

2. Alle klachten en opmerkingen omtrent de gekochte goederen of omtrent de facturen moeten op straffe van het verval van het protest binnen de tien werkdagen na de levering of plaatsing van de installaties ( of de datum der ontvangst van de factuur) worden gemeld, op he adres van de zetel van APT INTERNATIONAL, bij wege van een ter post aangetekende brief. Na deze periode worden de leveringen en/of plaatsingen en facturen beschouwd als zijnde definitief aanvaard.

3. De goederen worden steeds verkocht in de staat waarin zij zich bevinden en zonder enige garantie de koper dient als professioneel geïnteresseerde de goederen zelf voorafgaandelijk te inspecteren en wordt geacht zulks voldoende te hebben gedaan. De koper beseft en aanvaardt dat men bij APT INTERNATIONAL steeds beterkoop verwerving kan doen, maar dat APT INTERNATIONAL slecht als aan- en verkooponderneming in gebruikte machinerie en (industriële) produktiemiddelen optreedt en derhalve geen enkele conformiteitsgarantie kan geven, niet met betrekking tot reglementering inzake arbeidsbescherming of veiligheid. Evenmin kan APT INTERNATIONAL, instaan voor de werderinbedrijfstelling noch de goede functionering of de aanwezigheid van bijbehorende hulp- of wisselstukken , handleidingen, enz. Niettegenstaande zal APT INTERNATIONAL steeds de beste inspanning leveren om de goederen in de meest werkbare staat te leveren. In geen geval kan APT INTERNATIONAL aansprakelijk gesteld worden voor schade noch gevolgschade ten welken titel ook.

4. Ingeval door APT INTERNATIONAL uitzonderlijk een waarborg wordt toegestaan zal deze niet geldig zijn wanneer de schade en malfuncties het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik van de verkochte goederen. Geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan APT INTERNATIONAL ten laste gelegd worden aangezien zij niet de fabrikant is van de door haar geleverde en/of geplaatste goederen.

5. De goederen dienen in principe afgehaald door de zorgen van de koper, in de bedrijfshal op de zetel van APT INTERNATIONAL of op de door APT international aangewezen plaats waar zij zich bevinden. De goederen reizen in elk geval op risico van de koper.

6. APT INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen en rechten voortvloeiende uit gemaakte overeenkomst over te dragen aan een derde.

7. Indien op verzoek van de klant bepaalde wijzigingen, verbeteringen, toevoegingen of dergelijk dienen te gebeuren aan de gekoche toestellen, dan laat APT INTERNATIONAL deze alternaties uitvoeren in naam en voor rekening van de klant . Deze opdrachten worden alsdan beschouwd als zijnde totaal onafhankelijk van de koopovereenkomst tussen APT INTERNATIONAL en de klant.

3. ANNULATIE

1. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een schadevergoeding dienen te betalen aan APT International ten belope van 30% van de waarde van de bestelde goederen met een minimum van 250 EURO , tenzij dat APT International objectief kan aantonen dat haar werkelijke schade groter is om welke reden ook.

2. Ingeval van annulatie door APT International zullen de reeds door de koper betaalde bedragen terugbetaald worden.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de zetel van APT International en dit zonder afhoudingen op de vastgestelde prijs. Indien voor de leveringsdatum de btw of andere taksen, de grondstoffen, de lonen, de vrachtkosten, de wisselkoersen en dergelijke, wijzigingen ondergaan dan wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

5. WANBETALING

Niet betaling van een factuur op de vervaldag , brengt van rechtswege een zonder ingebrekestelling de verplichting mee ten laste van de koper een bijkomende schadevergoeding voor de berokkende administratieve overlast en bedrijfsstoornis te betalen gelijk aan tien procent (10%) van de hoofdsom met een minimum van 125 euro. Onder dezelfde voorwaarden zal een interest aangerekend worden op het nog verschuldigde bedrag van 8 % / jaar en dit vanaf de vervaldag van de factuur.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van APT International tot zolang zijn niet volledig betaald zijn.

7. BEVOEGDHEID

Ingeval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing, het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Uitsluitend de Rechtbanken van de vennootschapszetel van APT International zijn bevoegd.

Ontvang als eerste updates in uw mailbox
Test onze nieuwe Alert service