Drehmaschinen

A.01 Leitmaschinen & zugspindeldrehmaschinen

A.07 CNC Drehmaschinen

A.13 Sonstige drehmaschinen

    A.13a Drehemaschinen & berichtigungmaschinen

      A.14 Mehrspindel & stangendrehautomaten

      A.17 Längsdrehautomaten