Haven't found the machinery you where looking for? Contact us
APT International has 30,000 m² of stock in Belgium and 3,000 machines immediately available.
Haven't found the machinery you where looking for? Contact us

Vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens

1. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITE

Het staat U vrij om onze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. BEGRIP " VERWERKEN"

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz.

3. BEGRIP "VERTROUWELIJKHEID"

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat U het doel van deze verwerking kent.

4. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten; voor het uitvoeren van marktstudies; voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen; om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van APT International; voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van APT International.

5. UW TOESTEMMING TOT VERWERKING

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website geeft U uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toelating om deze persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden (zie "het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens"). Indien U Uw persoonsgegevens noch voor het beheer van het cliëntenbestand, de site en de aangeboden diensten, noch voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen wenst vrij te geven of U op een later tijdstip zich ertegen verzet, zal APT International niet in staat zijn U de gevraagde diensten (verder) te leveren.

6. COOKIES

U aanvaardt dat om U een optimale service aan te bieden het kan zijn dat wij occasioneel gebruik maken van cookies. Een "cookie" is een klein bestand dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookiesenkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de verzending van communicaties of voor de levering van een door U gevraagde dienst, bijvoorbeeld, om uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

7. UW RECHTEN

7.1. Uw Informatierecht

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is APT International - Kortrijksesteenweg 276, industriepark 5 - 9800 Deinze - België waar U met uw vragen terecht kan. Voor meer algemene informatie kan U ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (02/542.72.30)

7.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

Indien U Uw identiteit bewijst (kopie identiteitskaart), kan U met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij APT International - Kortrijksesteenweg 276, industriepark 5 - 9800 Deinze - België de schriftelijke mededeling bekomen van Uw verwerkte persoonsgegevens. Desgevallend kan U ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden U meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.

7.3. Uw recht op verzet

Op basis van een gemotiveerd verzoek kunt U zich verzetten tegen de verdere verwerking van Uw persoonsgegevens voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten; voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen of voor het uitvoeren van marktstudies. U kunt zich steeds zonder motivatie verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om U te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van APT International en voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van APT International. Dit recht op verzet kan U uitoefenen door een gedagtekende en getekende brief te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. MEDEDELING AAN DERDEN

Onder geen beding worden Uw persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

9. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY

Indien U meent dat APT International een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om APT International daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

10. BESCHERMING VAN UW PRIVECOMMUNICATIE

U verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van Uw eventueel wachtwoord en Uw eventuele toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op Uw volledige verantwoordelijkheid. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, bent U ertoe gehouden APT International daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief.

Get as first our new machines in your mailbox
Try our new Alert service